Przejdź do komentarzy

22 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. wypracowania zasad realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych na terenie województwa lubuskiego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zespół składa się z przedstawicieli poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Do jego zadań należy opiniowanie projektów aktów legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie realizacji Polityki Spójności w perspektywie 2021-2027, aktów prawa krajowego związanego z realizacją Polityki Spójności, różnych dokumentów operacyjnych związanych z planowaniem działań na nową perspektywę finansową UE. 

Na pierwszym spotkaniu omówiono główne założenia perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 oraz przedstawiono informację nt. stanu procedowania projektów rozporządzeń dotyczących nowej perspektywy finansowej UE.