Przejdź do komentarzy

W związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/18 informujemy, że do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dwadzieścia sześć wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania  15 915 979,02 zł.

tabela