Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!
uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok. W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

 1. zmieniono typ projektów w ramach:
 • Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, dla konkursu zaplanowanego w II kwartale 2021 r., na kwotę UE 3 000 000,00 zł, z Typu II. Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu na Typ I. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, chorobom nowotworowym (w tym raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), chorobom i zaburzeniom psychicznym, chorobom układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorobom układu oddechowego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. Zmiana ma charakter techniczny i polega na dostosowaniu typu projektów do zaplanowanego konkursu dotyczącego Programu polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego.
 1. zaplanowano dodatkowe konkursy w ramach:
 • Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (Typ I.), na kwotę 1 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w III kwartale 2021 roku,
 • Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty (Typ I.), na kwotę
  2 200 000,00 zł, z terminem naboru wniosków w III kwartale 2021 roku,
 • Poddziałania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT (Typ II.), na kwotę 1 000 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 14 do 21 czerwca 2021 r.,
 • Działania 7.5 Usługi społeczne (Typy II-V), na kwotę 4 700 000,00 zł, z terminem naboru wniosków od 14 do 21 czerwca 2021 r.
 1. zrezygnowano z naboru (na wniosek Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry) w ramach:
 • Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra (Typ I-II), na kwotę 2 400 000,00 zł, którego nabór wniosków zaplanowano w terminie od 21 do 28 czerwca 2021 roku,
 1. przesunięto termin rozpoczęcia naboru (na wniosek Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry) w ramach:
 • Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (Typ I.), na kwotę
  2 100 000,00 zł, z czerwca na sierpień 2021 roku, tj. od 30 sierpnia do 27 września 2021 roku.

 

Zgodnie ze zmianą Harmonogramu... w 2021 r. zaplanowano 18 konkursów na łączną kwotę 66 400 000,00 zł, tj. 6 konkursów z EFRR na kwotę dofinansowania UE 30 700 000,00 zł oraz 12 konkursów z EFS na kwotę dofinansowania UE 35 700 000,00 zł (w tym: 3 konkursy dla Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na łączną kwotę dofinansowania UE 9 200 000,00 zł).

Uaktualnione informacje na temat naborów są publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Link aktywny:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2021 rok