Skip to Content

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo,

08.10.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Lista projektów

Skład KOP