Skip to Content

Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

1 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W ramach dostępnej alokacji tj. 39 000 000,00 PLN do dofinansowania wybrano 9 projektów (o wartości wnioskowanego dofinansowania 18 003 148,73 PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymał największą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP