Skip to Content

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

7 stycznia 2019 r. zakończyła się weryfikacja warunków formalnych złożonych projektów ma konkurs Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom; Typ I: wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego, która trwała od 6 listopada 2018 r do dnia 7 stycznia 2019 r.

Kategorii Interwencji:

  • 87 – Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami
  • 88 – Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków przeznaczona na konkurs wynosi 12 942 257,75[1] PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 294 225,78 PLN).

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania projektów, wynosi 24 372 965,83 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 29 234 300,98 PLN.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji warunków formalnych zostaną przekazane do oceny formalnej

Lista wniosków

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.