Skip to Content

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

7 sierpnia 2019 r. zakończono weryfikację warunków formalnych wniosku złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 85 – Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra wynosi 890 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 89 000,00 PLN)[1].

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego wniosku wynosi 889 676,85 PLN, natomiast całkowita wartość wniosku wynosi 1 453 383,06 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych  

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.