Skip to Content

Zakończenie weryfikacji warunków formalnych projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18

Szanowni Państwo,

w dniu 16 października 2018 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego
w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P02/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych),

 kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 26 – Inne koleje.

Szacowana wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ I – Rewitalizacja linii kolejowych) wynosi 59 276 960,00 PLN[1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 59 276 960,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 85 854 000,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie zweryfikowany na etapie weryfikacji warunków formalnych.  


[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na wezwanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.