Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

15 maja 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa (która trwała od dnia 10 maja 2019 r.) wniosku pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Projekt przekazany do oceny OOŚ został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające. Następnie zostanie przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp.

Łączna wartość dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny merytorycznej wynosi 4 166 543,42 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 4 901 815,80 PLN.

Projekt pozytywnie oceniony po ocenie środowiskowej