Skip to Content

Zakończenie oceny środowiskowej projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18

12 grudnia 2018 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra,

 kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Projekt przekazany do oceny OOŚ został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające. Następnie został przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Zielona Góra.

Łączna wartość projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny środowiskowej wynosi 15 657 645,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Lista – wniosek oceniony pozytywnie na etapie oceny środowiskowej