Skip to Content

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

20 lutego 2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu nr RPLB.01.03.01-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 1.3.1 Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W związku z powyższym przedstawiamy zestawienie wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej i zostaną przekazane do oceny środowiskowej.

Pozytywnie oceniono 4 wnioski.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 545 418,39 PLN, w tym wartość dofinansowania 17 945 659,17 PLN.

Załącznik:

Lista projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej