Skip to Content

Zakończenie oceny merytorycznej projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 16 października 2018 r. zakończono ocenę merytoryczną (trwającą od dnia 10 października 2018 r do dnia 16 października 2018 r.) wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.2 Transport kolejowy (Typ II Zakup taboru), kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 27 – Tabor kolejowy.

Złożony w ramach Wezwania projekt, przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną tj. spełnił wszystkie kryteria dopuszczające i uzyskał 21,5 pkt (co stanowi 93,48% możliwych do zdobycia  punktów na ocenie merytorycznej), w związku z czym zostaje przekazany do oceny środowiskowej.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPLB.05.02.00-IZ.00-08-P01/18 wynosi 35 70 763,06 PLN.

Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionego projektu wynosi 35 706 763,06 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 43 085 781,00 PLN.

W zamieszczonej tabeli prezentujemy projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej