Skip to Content

Zakończenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

w dniu 24 czerwca 2019 r. zakończono ocenę formalną (trwającą od 18 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.) projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra,

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego,
w tym ścieżki rowerowe, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych:

43 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)

    44 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji)

    90 - Ścieżki rowerowe i piesze

określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 700 000,00 PLN[1], w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (170 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wynosi 1 328 906,38 PLN natomiast całkowita wartość projektu wynosi 1 563 419,28 PLN.

W tabeli poniżej projekty, które zostały pozytywnie zweryfikowane na etapie oceny formalnej
 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO-L2020 zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.