Skip to Content

Zakończenie oceny formalnej projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż 12 czerwca 2019 roku zakończyła się ocena formalna projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i  innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, PODDZIAŁANIE 1.4.1 Promocja regionu i  umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

W związku z powyższym przedstawiamy listę projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Pozytywnie oceniono 2 projekty.

Całkowita wartość pozytywnie ocenionych w projektów wynosi 2 068 984,40 złotych, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania 1 984 632,96 złotych.

Załącznik:

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej