Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

w dniu 15 października 2018 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra wynosi 19 153 333,33 PLN (16 900 000,00 PLN wynoszą środki z EFRR, 2 253 333,33 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.),
w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (1 915 333,33  PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 30 sierpnia 2018 r. i zakończył się w dniu 15 października 2018 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 657 645,59 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 18 769 249,64 PLN.

Załącznik:

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18