Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19

Szanowni Państwo,

18 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp. wynosi 2 500 000,00  PLN (2 205 882,35 PLN wynoszą środki z EFRR, 294 117,65 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.), w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 11 października 2019 r. i zakończył się w dniu 18 października 2019 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 211 648,21 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 994 378,86 PLN.

Wniosek złożony w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19