Skip to Content

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/19

Szanowni Państwo,

prezentujemy Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego nr RPLB.07.02.00-IZ.00-08-P01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zobacz dokumentację