Skip to Content

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.2

W dniu 9 lipca 2019 r. w siedzibie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie kryteriów merytorycznych dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości RPO-L2020.

Celem spotkania było przybliżenie tematyki związanej z warunkami ubiegania się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele potencjalnych wnioskodawców, głównie Instytucji Otoczenia Biznesu, planujący ubieganie się o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020 oraz reprezentujący ich doradcy. W spotkaniu wziął udział również pan Radosław Wróblewski - Rzecznik Funduszy Europejskich oraz Ekspertka oceniająca merytorycznie projekty.

Podczas spotkania zostały omówione kryteria merytoryczne dla Działania 1.2. w wersji roboczej – ich zakres i wprowadzone zmiany. Szczególny nacisk położony został na te kryteria, których niespełnienie było najczęstszym powodem negatywnej oceny merytorycznej podczas minionych naborów. Podczas dyskusji uczestnicy zgłaszali problemy, jakie napotykali podczas pisania wniosków oraz propozycje wprowadzenia zmian ułatwiających skuteczne ubieganie się o dofinansowanie. Ekspertka omówiła szczegółowo kryteria, w których wnioskodawcy najczęściej popełniają błędy oraz wskazała jak ich unikać zaś uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań o sposób rozumienia poszczególnych kryteriów w ich konkretnym przypadku.

Nabór wniosków w konkursie dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, typ projektu I i II, zaplanowany jest na 7-18 października 2019 r.