Skip to Content

Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18

3 grudnia 2018 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projektu pn. „Stacja Kultury w Deszcznie”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/18.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 2 486 155,54 PLN (środki z EFRR wynoszą 2 193 666,66 PLN, a środki z budżetu państwa wynoszą 292 488,88 PLN), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 924 888,90 PLN.

Lista projektów ocenionych przez KOP

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie