Skip to Content

Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,

2 marca 2019 r. zakończyła się ocena środowiskowa wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wszystkie projekty uzyskały pozytywny wynik oceny środowiskowej.

Następnie w dniu 5 marca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 1 projektu, w ramach ww konkursu.

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. Konkursu wynosi 12 942 257,75[1] (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, tj. 1 294 225,78 PLN).

Wartość wnioskowanego dofinansowania dla wybranego projektu wynosi 11 646 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 14 261 400,00 PLN.

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/18

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych  na etapie oceny środowiskowej

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na konkurs określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe do zakontraktowania na dany miesiąc. W związku z powyższym, IZ RPO zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z powodu ewentualnego braku środków, pomimo skierowania projektu do realizacji.