Skip to Content

Przyznanie dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

18 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o przyznaniu dofinansowania jednemu projektowi, który znajduje się na liście projektów ocenionych przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, Typ III: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 5 – Energia elektryczna (magazynowanie i przesył).

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na konkurs wynosi 15 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 500 000,00  PLN)[1].

Wartość przyznanego dofinansowania dla projektu wynosi 15 000 000,00 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 44 497 587,00 PLN.

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K02/18