Skip to Content

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19

Szanowni Państwo,

23 lipca 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.01-IZ.00-08-K01/19 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP I Promocja gospodarcza regionu.

W ramach dostępnej alokacji tj. 2 000 000,00 PLN dofinansowanie otrzymały dwa projekty złożone na konkurs o wartości dofinansowania 1 984 632,96 PLN. PLN, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i otrzymały największą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania dla przedmiotowego konkursu oraz skład KOP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania.

Skład KOP