Skip to Content

Informacja o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19

W dniu 23 sierpnia 2019 r. zakończono z wynikiem pozytywnym ocenę zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF Zielona Góra projektu złożonego w ramach Konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19, Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna”, Poddziałanie 3.2.3 „Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra” w ramach kategorii interwencji 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

W dniu 3 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 4 074 604,38 PLN na realizację 1 projektu pozytywnie ocenionego w ramach ww. Konkursu.

Lista projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19