Skip to Content

Ewaluacja postępu rzeczowego i finansowego RPO-L2020

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 rozpoczęła realizację badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, które przeprowadzane jest przez niezależnych ewaluatorów.

Głównym celem badania jest dokonanie oceny dotyczącej postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla RPO-L2020, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie Osi Priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020, która pozwoli na przeanalizowanie czynników sprzyjających i utrudniających realizację celów strategii Europa 2020. Badanie posłuży również do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji.

Wykonawcą badania jest firma Openfield Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.