Skip to Content

Amortyzacja a zakaz podwójnego finansowania

Uwaga Beneficjenci rozliczający w projektach koszty amortyzacji!

Przypominamy, że z przepisów rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) wynika zakaz podwójnego finansowania wydatków, co oznacza konieczność uwzględniania uzyskanego dofinansowania przy zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Jest to zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych części wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Oznacza to, że w przypadku, gdy zakup środka trwałego dokonany jest z udziałem środków unijnych nieprawidłowe jest zaliczanie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości tego środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku wartość odpisów amortyzacyjnych powinna być obliczona od wartości środka trwałego pomniejszonej o otrzymane dofinansowanie, czyli od tej części wartości środka trwałego, która została sfinansowana ze środków własnych.

Natomiast w przypadku, gdy to odpisy amortyzacyjne są objęte dofinansowaniem w ramach projektu, koszty uzyskania przychodów należy pomniejszyć o amortyzację niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów tj. o wartość otrzymanego dofinansowania na amortyzację.

Należy pamiętać, że obliczone odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodów, podlegają rozpatrzeniu na gruncie przepisów prawa podatkowego i są przedmiotem kontroli dokonywanej przez Krajową Administrację Skarbową. Dlatego też w przypadku wątpliwości odnośnie zakresu lub sposobu stosowania przedmiotowych zapisów, można wystąpić o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.