Skip to Content

Zakończenie naboru wniosków w w ramach wezwania nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19

Szanowni Państwo,

W dniu 30 maja 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P02/19 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 5 Transport,  Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT,

kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 31 – Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) oraz 34 – Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne). Zgodnie z Wezwaniem do złożenia wniosków, nabór projektu zaplanowano do dnia 5 czerwca 2019 r., jednak
z uwagi na kompletność dokumentacji aplikacyjnej, Beneficjent złożył wskazany w Wezwaniu projekt przed upływem wyznaczonego terminu zakończenia naboru, tj. 30 maja br.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektu w ramach wezwania dla Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT wynosi 5 147 230,00 PLN [1]. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (4 797 230,00 PLN) oraz z budżetu państwa (350 000,00 PLN).

Całkowita wartość projektu wynosi 6 062 065,50 PLN.

Wniosek złożony w ramachc wezwania