Przejdź do komentarzy

Informacja dla Gmin województwa lubuskiego dotycząca działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego we Wrocławiu oraz Pracowni Terenowej w Zielonej Górze w zakresie merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach

Pragniemy poinformować, że Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje obecnie założenia Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 przyjętego Uchwałą Nr 82 Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 roku.

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest państwową instytucją kultury, będącą eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Obecnie realizujemy Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, a w szczególności wyznaczony w dokumencie kierunek działania 1.1: Wzmocnienie systemu ochrony na poziomie lokalnym i w jego ramach – zadanie 1.1.3.: Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach.

Celem naszych działań jest wsparcie gmin tworzących lub aktualizujących gminne programy rewitalizacji poprzez wspólne przeprowadzenie procesu identyfikacji dziedzictwa, szacowanie jego wartości i wskazanie właściwych sposobów jego ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych (https://samorzad.nid.pl/rewitalizacja/).

Zadanie: Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach jest realizowane w ramach trzech kierunków interwencji.

W wybranych Oddziałach Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa utworzono Centra Kompetencji ds. uwzględniania dziedzictwa kulturowego w procesach rewitalizacyjnych – dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego Centrum Kompetencji do spraw rewitalizacji utworzono w Oddziale Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.

Drugim kierunkiem interwencji ma być pilotaż szkoleń przedstawicieli wybranych gmin prowadzących lub planujących rewitalizację zasobu dziedzictwa kulturowego.

Trzecim kierunkiem interwencji będzie wsparcie gmin tworzących lub aktualizujących gminne programy rewitalizacji lub zmieniających podstawę prawną prowadzonej rewitalizacji z lokalnych programów rozwoju na gminne programy rewitalizacji poprzez wspólne przeprowadzenie procesu identyfikacji dziedzictwa, szacowanie jego wartości i wskazanie właściwych sposobów jego ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych.

Merytoryczne wsparcie oferowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa uzupełnia działania realizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urzędy Marszałkowskie pod nazwą Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Pragniemy podzielić się z Państwem naszym wieloletnim doświadczeniem we współpracy z samorządami i służbami konserwatorskimi w zakresie opracowywania studiów ochrony środowiska kulturowego, wytycznych konserwatorskich do opracowań planistycznych, gminnych ewidencji zabytków oraz gminnych programów opieki nad zabytkami. Posiadamy również praktykę w zakresie współpracy przy opracowywaniu programów rewitalizacji. W 2018 r. Oddział Terenowy we Wrocławiu opracował sześć dokumentów studialnych na potrzeby realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Opracowane zostały przez nas Wytyczne konserwatorskie do programu rewitalizacji dla sześciu obszarów rewitalizacji Wałbrzycha (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/rewitalizacja/projekty-pilotazowe/walbrzych/).

Pracownia Terenowa w Zielonej Górze, której działania obejmują województwo lubuskie, przygotowuje obecnie materiały do wytycznych w zakresie ochrony zabytkowych nawierzchni dróg na podstawie analizy przykładów wprowadzenia współczesnych nawierzchni placów i ulic w historycznych wnętrzach urbanistycznych w 12 wybranych miastach województwa lubuskiego, To istotny element decydujący o wyrazie wnętrz urbanistycznych. Po zakończeniu prac, wyniki możemy Państwu zaprezentować.

Jesteśmy przekonani, że kompetentne i kompleksowe rozpoznanie dziedzictwa kulturowego w gminach jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem do właściwego ujęcia tego zagadnienia – a przede wszystkim wykorzystania cennego zasobu zabytków – w procesie rewitalizacji, wyznaczenia obszarów, na których będzie prowadzona rewitalizacja, jak i formułowania konkretnych zadań.

Zapraszamy do współpracy.

Bogna Oszczanowska

Główny specjalista, Koordynator Centrum Kompetencji ds. rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego

Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu

ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław

tel. 71 322 16 40

wroclaw@nid.pl

boszczanowska@nid.pl