Przejdź do komentarzy
 1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wizualne opracowanie konkursu przez Wykonawcę, którego celem jest zapoznanie się jak największej ilości osób z projektami, które otrzymały dofinansowane z Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Zielonej Górze, w asortymencie i ilościach określonych w Załączniku nr 1 – w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do niniejszego zaproszenia, który stanowi jego integralną część.

 1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: do 17.08.2016 r.

Zadanie 2: do 19.08.2016 r.

Zadanie 3: do 31.10.2016 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zadania 1 lub 2, jednako okres nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. O zmianie terminu realizacji zadania 1 lub 2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mail-ową nie później niż do 8 sierpnia 2016 r. 

 1. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:

    Cena – 100 %

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 2-óch lat przed upływem terminu składania wniosków/oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

 • Realizację 1 (jednej) usługi/umowy dot. opracowania kreacji wizualnej/graficznej kampanii promocyjnej/produktu za minimum 20 000,00 PLN brutto,
 • Realizację 1 (jednej) usługi/umowy dot. opracowania kreacji wizualnej/graficznej kampanii promocyjnej pod kątem promocji Funduszy Europejskich za minimum 25 000,00 PLN brutto.
 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 2. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • Należy ją złożyć pisemnie w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  – oferta na zadanie pn.: „Wizualne opracowanie konkursu przez Wykonawcę, którego celem jest zapoznanie się jak największej ilości osób z projektami, które otrzymały dofinansowane z Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim”z dopiskiem NIE OTWIERAĆ!
 • Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług VAT. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 • Oferta powinna być złożona w wersji papierowej pod rygorem nieważności.
 1. Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Zamawiający będzie także wzywał Wykonawców, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty lub złożonych w ofercie dokumentów.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty :
 • Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 22.07.2016 r. do godz. 08.30 (decyduje data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego) w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7, 65-067 Zielona Góra – (pokój nr 59 – Kancelaria Ogólna).
 •  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej  zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert e-mailem.
 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:
 • Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.07.2016 r., o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym przy ul. B. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra, pokój nr B10.
 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
 • Paweł Siarkiewicz, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL, tel. 68 45-65-311.
 • Magdalena Domasz-Domaszewicz, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL, tel. 68 45-65-119.