Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu  24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął decyzję o zmianie Regulaminu w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wielkopolski. Potrzeba zmiany Regulaminu wynika z omyłki pisarskiej, która wystąpiła w kwocie przeznaczonej na procedurę odwoławczą na ww. konkurs (zamiast kwoty 1 498 000,00 PLN została wpisana kwota 1 489 000,00 PLN).

W związku z tym, zmianie uległy zapisy ww. Regulaminu.

Załączniki:

Regulamin konkursu Nr RPLB.03.03.02-IZ.00-08-K01/16

Wykaz zmian w Regulaminie