Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

4 maja br. zakończyły się konsultacje propozycji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT” III typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego, w ramach których zgłoszone zostały 4 uwagi. Trzy z nich miały charakter techniczny i nie zostały uwzględnione. W rezultacie czwartej uwagi, zgłoszonej przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, opis kryterium Barometr zawodów został zmodyfikowany i otrzymał brzmienie: „Kryterium premiuje projekty ukierunkowane na poprawę oferty edukacyjnej szkół zawodowych w kontekście potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy. Ocena dokonywana jest w oparciu o Barometr zawodów, czyli prognozę sytuacji zawodów dostępny na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl (badanie przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na poziomie województwa koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze). Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe, pokazuje zapotrzebowanie na wybrany zawód w kolejnym roku.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym RPO-L2020 podjęła decyzję o przedłużeniu konsultacji do 31 maja br.

Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania uwag/spostrzeżeń do 31 maja 2016 roku przesyłając je w poniższym formularzu na adres poczty elektronicznej: kryteria@rpo.lubuskie.pl

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia uwag zgłoszonych po terminie oraz  w innej formie niż na załączonym dokumencie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku oraz Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów należy do zadań Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W związku z powyższym ostateczne brzmienie kryteriów wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.3.1 będzie podane do publicznej informacji po zatwierdzeniu ich przez Komitet Monitorujący.

 

Załączniki:

1) Formularz zmian

2) Kryteria