Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu od wyników oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, ocenie merytorycznej został poddany 1 wniosek na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 7 143 255,98 PLN.

            Wniosek ten uzyskał negatywny wynik oceny merytorycznej.

            W związku z tym, poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę rankingową wniosków ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16.

Załączniki:
Lista rankingowa wniosków.