Przejdź do komentarzy

W dniu 21 listopada 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Wezwania Nr RPLB. 05.01.03-IZ.00-08-P01/16Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Transport drogowy, Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Wezwania dla Poddziałania 5.1.3 Transport drogowy - ZIT Zielona Góra, wynosi w ramach naboru wynosiła 26 257 062,20 PLN[1].

W odpowiedzi na ww. nabór wpłynął 1 wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał co najmniej 60%, tj. uzyskał 55,5 pkt / 61 pkt punktów możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej
i specyficznej). Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 26 257 062,17 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 36 726 496,42 PLN.

W dniu 24 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził w formie Uchwały – listę projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania dla pozytywnie ocenionych projektów wyniosła łącznie 26 257 062,17 PLN i nie przekroczyła alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. nabór.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Wezwania Nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16.

 

[1] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu wyliczającego środki możliwe  do zakontraktowania.