Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

W dniu 11 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął - w formie Uchwały - decyzję o dofinansowaniu 4 projektów w ramach konkursu Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16, dotyczącego Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 88 - Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wynosiła 11 465 844,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 1 146 584,40 PLN).

Zgodnie z listą rankingową, powstałą po ocenie merytorycznej  na pierwszym, drugim i trzecim miejscu znalazły się  4 inwestycje, dla których łączna wnioskowana kwota wsparcia wynosi 2 534 401,65 PLN.

W zamieszczonej poniżej tabeli prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w konkursie Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02/16

Lista rankingowa po ocenie merytorycznej w konkursie Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K02-16