Przejdź do komentarzy

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 informuje, iż na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) zostało udostępnione szkolenie „Pomoc publiczna”.

Z dniem 09 lutego 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 ustala, że szkolenie Pomoc publiczna” zostało włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach EFS. Dotychczasowy program szkoleń obejmował szkolenia z zakresu tematyki:

1. Ocena projektów – Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020

2. Kwalifikowalność wydatków

3. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

4. Zasady i realizacja projektów z udziałem środków EFS

Szkolenie Pomoc Publiczna jest kolejnym modułem wymaganym od członków Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanego wyżej szkolenia.

W związku z tym, od 10 marca 2017 r. do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach EFS.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.