Przejdź do komentarzy

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na dużą objętość Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowanych dla obszarów, na których będą realizowane projekty składane w ramach konkursu:

- nr RPLB.03.02.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,

- nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna –ZIT Zielona Góra oraz

- nr RPLB.03.03.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałania 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT,

IZ RPO-L2020 dopuszcza możliwość umieszczenia ww. dokumentu w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf. Ponadto informujemy, iż akceptowane będzie również złożenie przez Wnioskodawców w wersji papierowej wyłącznie wyciągu z PGN, zawierającego informacje nt. realizacji zadań stanowiących przedmiot projektu.