Przejdź do komentarzy

Szanowni Państwo,

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zlecił konsorcjum firm:

 

WYG PSDB Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa
oraz Agrotec Polska Sp. z o.o., ul. Dzika nr 19/23 lok. 55, 00-172 Warszawa,

 

przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, które przeprowadzone jest przez niezależnych ewaluatorów.

 

Badanie rozpoczęło się 16 września 2016 r., natomiast zakończenie zaplanowane jest w grudniu 2016 r.

Głównym celem badania jest aktualizacja bądź dokonanie oceny ex-ante zasadności, możliwości oraz zakresu zastosowania instrumentów finansowych, w tym obejmujących gwarancje w okresie programowania 2014 - 2020 w województwie lubuskim oraz  przygotowanie kompletnej, szczegółowej strategii inwestycyjnej w przedmiotowym zakresie.

 

Badanie będzie służyć ocenie zawodności mechanizmów rynkowych, potrzeb inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W badaniu zostanie również dokonana ocena ex-ante ryzyka dla gwarancji w ramach RPO-L2020 uwzględniająca odpowiedni współczynnik mnożnikowy, będąca uzupełnieniem przedmiotowego badania ex-ante.

 

Z punktu widzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wiedza ta jest niezbędna dla zaprojektowania odpowiedniej wielkości środków finansowych oraz form wsparcia zwrotnego (struktury organizacyjnej, rodzaju instrumentów finansowych), a także dedykowania ich właściwym odbiorcom, tak aby pogodzić ze sobą możliwości, jakie daje realizacja Programu z oczekiwaniami oraz potencjałem regionalnym odbiorców wsparcia.

 

Do grup objętych badaniem należą:

  • Samorząd Województwa Lubuskiego, w tym: Instytucja Zarządzająca RPO-L2020, Instytucje Pośredniczące  RPO-L2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
  • sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego,
  • instytucje otoczenia biznesu: fundusze pożyczkowe/poręczeniowe, operatorzy instrumentów finansowych oraz inne podmioty udzielające wsparcia w formie instrumentów finansowych, działające w województwie lubuskim,
  • klastry oraz izby gospodarcze, organizacje przedsiębiorców i pracodawców z województwa lubuskiego,
  • banki komercyjne i specjalistyczne,
  • inkubatory przedsiębiorczości,
  • podmioty udzielające wsparcia zwrotnego w zakresie efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych, w tym banki komercyjne i specjalistyczne,
  • powiatowe urzędy pracy z terenu województwa
  • przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, podmioty ekonomii społecznej, studenci, rolnicy.

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę z Zespołem Badawczym i udzielenie członkom Zespołu wszelkiej pomocy w wykonaniu ich zadań oraz zapewnienie im dostępu do wszelkich informacji związanych z zakresem badania. Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania jest nieodzownym warunkiem jego powodzenia i przydatności płynących z jego wyników.

 

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzone badanie ze strony Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego są: Pani Marta Kolczyńska oraz Pan Tomasz Przybyła.

 

W przypadku wszelkich wątpliwości odnośnie realizowanego badania lub współpracy z Wykonawcą, proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr 68 456 54 55.

 

Załącznik:

List polecający