Dokument

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO - Lubuskie 2020 na 2017 r.

pdf 265 KB

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 6 lutego 2017 roku podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 149/1959/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na 2017 rok, zmienionej uchwałą nr 163/2152/17 z dnia 24 stycznia 2017 roku.

            W zmienionym Harmonogramie został wydłużony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych -  ZIT Gorzów Wlkp., z 7 do 30 dni.

            W związku z powyższym przedmiotowy nabór będzie trwał od 31 lipca do 30 sierpnia 2017 roku. Kwota naboru nie ulega zmianie, jednakże jej ostateczna wartość będzie uzależniona od kursu euro aktualnego na miesiąc ogłoszenia konkursu.

                                                                                                                                                                          

24 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego dokonał aktualizacji Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Jest to wynikiem zawartej w planie przyśpieszenia wdrażania Programu rekomendacji dot. przeglądu harmonogramu pod kątem ogłaszania dodatkowych konkursów.

Zmiany w harmonogramie:

- dodano nabór wniosków o dofinansowanie w ramach OP 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych –  ZIT Gorzów Wlkp., z terminem rozpoczęciaw lipcu 2017 roku oraz kwotą alokacji 4,6 mln zł

- przesunięto z października na maj 2017 roku nabór w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, typ I Instrumenty
i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy
, w ramach którego zwiększono alokację do kwoty 7,5 mln.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na 2017 r.

 

Aktualne informacje na temat naborów będą publikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.