Wydawca treści

Powrót

Informacja dot. zaliczek pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2017 r. poz.2367): § 3.6. Zaliczki pochodzące z dotacji z budżetu państwa albo  jednostki samorządu terytorialnego, niewydatkowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi do budżetu, z którego zostały wypłacone, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem ust. 7.

Zaliczki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, niewydatkowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Jeżeli projekt nie kończy się w danym roku kwota budżetu państwa niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym Beneficjenta.

§ 8. 1. Do umów o dofinansowanie:

  1. zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
  2. zawieranych w wyniku wybrania do dofinansowania projektów w ramach postępowań
    w zakresie wyboru projektów do dofinansowania rozpoczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia – stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Zarządzającą. Zwrot powinien nastąpić w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dotyczy umów/decyzji o dofinansowanie projektu podpisanych przed wejściem w życie w/w Rozporządzenia.