Wydawca treści

Powrót

Komunikat dotyczący konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/20

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi (od 31 lipca 2019 r.) Wytycznymi w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 - pkt 20 Podrozdział 5.1 wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej w formach przewidzianych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, jest realizowane na zasadach określonych w tych wytycznych.

Z zapisów Podrozdziału 3.5 pkt 1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wynika, iż wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego realizowane jest wyłącznie w ramach projektów powiatowych urzędów pracy.”

„Departament Europejskiego Funduszu Społecznego przypomina, iż zgodnie z pkt 7 Podrozdziału 5.1 Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18 roku życia), z wyłączeniem projektów przeznaczonych dla osób:

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; (kompleksowe wsparcie dla tej grupy osób realizują w ramach swoich zadań powiatowe centra pomocy rodzinie)

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W związku z powyższym kompleksowe wsparcie dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia wymagającej reintegracji może być realizowane tylko i wyłącznie jeśli projekt przeznaczony będzie osobom wymienionym powyżej w podpunktach a, c, d jako głównej grupie docelowej.

Powyższe nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia, które stanowią otoczenie grupy docelowej w projekcie.