Wydawca treści

Powrót

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2020 w ramach RPO - Lubuskie 2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.

Link do wezwania: RPLB.06.01.00-IP.01-08-P01/20