Skip to Content

Zmiana regulaminu konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 25 września Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę zmieniającą uchwałę nr 278/3935/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18. Załącznik nr 1 do uchwały nr 278/3935/18  Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 - nie zmienia swojego brzmienia. Zmianie ulega natomiast załącznik nr 2 tj. Regulamin konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/18 w zakresie pkt 24. , który otrzymuje brzmienie: „W trakcie trwania i/lub po rozstrzygnięciu konkursu IZ RPO-L2020 może zwiększyć kwotę środków przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie. Przy zwiększeniu kwoty zostanie zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymagana liczbę punktów albo objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów).”

Zobacz dokumentację konkursową