1. Kolej na rower-Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego

POWIAT NOWOSOLSKI

 

3.3.1. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Wartość projektu: 17 535 650.00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (EFRR): 10 774 254.07 zł

 

Celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w miastach poprzez budowę ścieżki rowerowej jako korytarza transportowego powiatu nowosolskiego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa w zakresie korzyści wynikających z ekologicznych środków transportu. Zadania realizowane są w ramach kompleksowych projektów łączących inwestycje infrastrukturalne (Typ I) z działaniami informacyjno-promocyjnymi( Typ IV). Projekt realizowany jest w partnerstwie 5 gmin Nowa Sól- Miasto, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Kożuchów i Kolsko oraz Powiatu Nowosolskiego jako lidera. Potrzeba funkcjonalnej drogi rowerowej wynika z przeprowadzonych badań ankietowych i konieczności potrzeb zgłaszanych przez gminy - partnerów projektu. Planowana inwestycja dotyczy połączenia siecią dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych gmin powiatu nowosolskiego: Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól, Otyń, Kolsko oraz Kożuchów, celem zapewnienia dojazdu do miejsc pracy, placówek oświatowych i usługowych w powiecie nowosolskim i zapewnienia lepszej komunikacji pomiędzy gminami i regionem. Całkowita długość wybudowanych ścieżek to 48,20 km. Jej trasa przebiega śladem nieczynnej linii kolejowej nr 371 Wolsztyn – Żagań, w granicach Powiatu Nowosolskiego, w województwie lubuskim. Inwestycja będzie powiązana z istniejącą siecią dróg rowerowych na terenie powiatu oraz powiatów ościennych. Okres realizacji projektu: II kw.2016 r. - IV kw.2019 r. W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej planowana jest kompleksowe działania z wykorzystaniem ICT, mająca na celu zwiększone wykorzystanie transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości społecznej, w zakresie ochrony środowiska naturalnego mieszkańców powiatu i regionu. Okres realizacja działań IV kw.17-IV kw.19 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 350,83 tony równoważnika CO2/rok 2020 Projekt zakłada poprawę komunikacyjną powiatu w zakresie alternatywnych form transportu.

2. RE ODRA - aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli

GMINA NOWA SÓL-MIASTO

 

9.2.1. Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Wartość projektu: 16 096 617.46 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (EFRR): 11 935 361.37 zł

 

Projekt „RE-ODRA – aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli” związany jest z rewitalizacją terenów przemysłowych byłej fabryki Odra wraz z najbliższym otoczeniem, w ramach zadań wytyczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Nowa Sól na lata 2016 -2023. W ramach zadania zostanie wyremontowany i przystosowany obiekt wieży do funkcji aktywizacji społecznej, gospodarczej i edukacyjnej przedsiębiorców i mieszkańców obszaru rewitalizowanego, który został zachowany jako charakterystyczna dominanta byłej fabryki. Wprowadzenie ww. funkcji możliwe jest po wybudowaniu infrastruktury technicznej, która obecnie znajduje się w katastrofalnym stanie. Inwestycja przewiduje zatem budowę nowych sieci uzbrojenia terenu (woda, kanalizacja, oświetlenie), przebudowę i usunięcie kolizji sieci istniejących, rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej, budowę ok. 150 miejsc parkingowych na samochody osobowe, zadaszonych miejsc parkingowych dla skuterów i rowerów, odbudowę nawierzchni drogowej wraz z budową systemu ciągów dla pieszych i pieszo rowerowych oraz zagospodarowanie istniejących terenów zielonych (rewaloryzacja parku) wraz z budową muszli koncertowej. Zakres projektu obejmuje: koszty przygotowawcze, roboty bud.- montażowe, usługi nadzoru budowlanego, promocję. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) adaptację wieży ciśnień na Wieżę Ciśnień Społecznych i Gospodarczych – remont, przebudowa i rozbudowa obiektu wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (KK); 2) przebudowę zdewastowanej, pofabrycznej infrastruktury technicznej oraz budowa nowej infrastruktury (KK); 3) budowę oświetlenia )KK); 4) rewaloryzację Parku Odra i zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową muszli koncertowej (KK); 5) wykreowanie wspólnej przestrzeni publicznej w sercu ODRY, budowa placu przy wieży pełniącego funkcję edukacyjną, kultury i rozrywki(KK; 6) budowę zaplecza parkingowego dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów na potrzeby przedsiębiorców oraz korzystających z centrum aktywności;7) remont i przebudowę dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi sfery gospodarczej i społecznej rewitalizowanego obszaru.

3. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego

GMINA NOWA SÓL - MIASTO

 

Poddziałanie: 3.3.1. Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

 

Wartość projektu: 50 071 961.88 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (EFRR): 35 839 201.05 zł

 

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Nowa Sól - Miasto. Partnerami projektu są Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Siedlisko, Gmina Kolsko. Partnerem Wspierającym jest Powiat Nowosolski. Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej w Nowosolski SubObszarze Funkcjonalnym Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego, oraz integracji różnych form transportu na terenie gmin Nowosolskiego SubObszaru Funkcjonalnego. Projekt realizuje szereg celów szczegółowych opisanych w rozdziale II.1.2 SW oraz przyczynia się do osiągnięcia wskaźników wskazanych w sekcji C Wniosku. Zakres projektu obejmie następującą kategorię zadań o charakterze infrastrukturalno- inwestycyjnym: 1. Zakup taboru autobusowego. 2. Budowa zajezdni autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Soli. 3. Budowa lokalnych Centrów Obsługi Pasażerów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącymi sieciami infrastruktury technicznej. 4. Budowa Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego w Nowej Soli - rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli 5. Przebudowa budynku dworca PKP w Nowej Soli z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego. 6. Zaprojektowanie i stworzenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. 7. Zaprojektowanie i stworzenie systemu elektronicznego biletu.

Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się realizacje działań towarzyszących o charakterze przygotowawczo-inwestycyjnym oraz nadzór inwestorski i promocję projektu. Wybudowane oraz zakupione elementy projektu będą użytkowane przez wszystkich mieszkańców miasta Nowa Sól oraz sąsiednich gmin, do których kursować będą linie autobusowe obsługiwane przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również wszystkie osoby przyjezdne korzystające z komunikacji zbiorowej NsOF.

4. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W HENRYKOWIE

 

Wsparcie skierowane jest do nauczycieli, uczniów ZSCKR w Henrykowie i instytucji z otoczenia społeczno–gospodarczego szkoły. Projekt realizowany jest w partnerstwie z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Głównym celem projektu jest doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Zostanie on zrealizowany dzięki następującym zadaniom: Wsparcie doskonalenia nauczycieli przedmiotów zaw., doradztwo zaw., praktyki i staże nauczycieli kształcenia zaw. w przedsiębiorstwach, praktyki i staże uczniów w przedsiębiorstwach, modernizację szkolnictwa zawodowego, przez doposażenie szkoły w nowy niezbędny sprzęt, współpracę ze szkołami wyższymi. Działania stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez ZSCKR przed rozpoczęciem realizacji projektu. Liczba osób objętych programem to 400 u. (350 u. z obszarów wiejskich), a także 8 nauczycieli. Projekt będzie realizowany w zgodzie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt kierowany będzie przez Zespół ds. Zarządzania Projektem. Będzie to koordynator projektu oraz specjalista do spraw finansowych, zatrudnieni na 1/2 etatu.

Poddziałanie: 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT

Wartość projektu: 2 096 142.43 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 1 781 721.06 zł