Przejdź do komentarzy

Zwiększenie alokacji dla zaplanowanego na czerwiec 2016 r. konkursu w ramach Działania 4.5 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 marca 2016 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji dla zaplanowanego na czerwiec 2016 roku konkursu w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra, I Typ: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz II Typ: Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione, z 5 000 000,00 zł do równowartości 3 544 695,00 euro, tj. 100 % alokacji przeznaczonej na Poddziałanie.