Zmiany w RPO - nowe zapisy tzw. ustawy wdrożeniowej

Będą nowe regulacje w systemie wdrażania środków unijnych w Polsce. 5 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polistyki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zmiany zakładają m.in. wprowadzenie wojewodów w proces realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych, czy usunięcie z Kontraktów Terytorialnych informacji o sposobie finansowania. – To kolejny przejaw centralizacji i odbierania kompetencji samorządom – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Do nowych zapisów ustawy o  zasadach realizacji programów w zakresie polistyki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 samorządy województw zgłaszały szereg uwag. Niestety wszystkie zostały odrzucone, ponieważ żadna nie uzyskała akceptacji większości członków sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obecnie projekt ustawy został skierowany do II czytania w Sejmie. Oznacza to, że procedowane zmiany w najbliższym czasie wejdą w życie. 5 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polistyki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Będzie ona podlegać negocjacjom z Komisją Europejską i od ich wyniku zależy jej ostateczny kształt.

 

Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przewiduje m.in.:

- włączenie wojewody w procesy związane z realizacją RPO (udział w procesie desygnacji, możliwość uczestniczenia w roli obserwatora w procesie oceny projektów);

- likwidację wytyczonych programowych (zostaną tylko ogólne, które wydaje ministerstwo);

- szerokie a jednocześnie niedookreślone kompetencje Rzecznika Funduszy Europejskich;

- skrócenie terminów na rozpatrywanie odwołań;

- usunięcie z Kontraktów Terytorialnych informacji o sposobie finansowania przedsięwzięć;

- niedoprecyzowane zapisy w zakresie władztwa dot. środków pochodzących z instrumentów finansowych - przy zachowaniu koordynacyjnej roli ministra ds. rozwoju w tym zakresie.