Przejdź do komentarzy

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

 

W dniu 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował zmiany
w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra.

Zmiany w Regulaminie dotyczą zwiększenia alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu z kwoty 7 000 000,00 PLN na kwotę 10 000 000,00 PLN (tj. o 3 000 000,00 PLN), w tym kwoty środków przeznaczonych na procedurę odwoławczą z kwoty 700 000,00 PLN do kwoty 1 000 000,00 PLN (tj. o 300 000,00 PLN).

Zmiana obowiązuje od dnia 13 września 2016 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Wykaz zmian w Ogłoszeniu konkursu 4.4.3

Regulamin

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu 4.4.3