Przejdź do komentarzy

Zmiany alokacji konkursów z poddziałań 8.1.2, 8.2.2 oraz 8.4.2 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT Gorzowa Wlkp., decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 marca 2016 roku, uaktualnieniu uległ kursu euro przyjęty w regulaminach oraz ogłoszeniach konkursów:

  • Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski;
  • Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO – Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski;
  • RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Alokacja przewidziana na wsparcie projektów w ramach ww. Poddziałań, została przeliczona wg aktualnego kursu wymiany PLN/ EURO Europejskiego Banku Centralnego, obowiązującego w miesiącu marcu i  przedstawia się następująco:

  • dla Poddziałania 8.1.2: 2 145 650,00 PLN,
  • dla Poddziałania 8.2.2: 7 900 562,00 PLN,
  • dla Poddziałania 8.4.2: 3 853 158,00 PLN.

Zmienione zapisy obowiązują od dnia 22 marca 2016 roku.

Powyższe informacje zostały opublikowane w uaktualnionych regulaminach dla ww. Poddziałań, które znajdują się na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.