Przejdź do komentarzy

Zmiany do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,

W dniu 3 października  2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 22 – oczyszczanie ścieków.

Zmiana dotyczy umożliwienia dokonywania oceny merytorycznej oraz środowiskowej projektów w ramach ww. konkursu przez ekspertów zewnętrznych.

Regulamin

Zmiany w regulaminie