Przejdź do komentarzy

Zmiany do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

W dniu 3 października  2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o konieczności wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu Nr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 20 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji), 22 – oczyszczanie ścieków.

Zmiana dotyczy umożliwienia dokonywania oceny merytorycznej oraz środowiskowej projektów w ramach ww. konkursu przez ekspertów zewnętrznych.

Regulamin

Zmiany regualminu