Przejdź do komentarzy

Zmiana zakresu konkursu Działania 7.5 Usługi społeczne

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 23 sierpnia 2016 r. podjął decyzję dotyczącą zawężenia zakresu konkursu wyłącznie do II typu projektów w Działaniu 7.5 Usługi społeczne, którego nabór zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok rozpocznie się we wrześniu br. W związku z powyższym, konkurs w całości poświęcony będzie Wsparciu rozwoju usług opiekuńczych
i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym
.