Przejdź do komentarzy

Zmiana Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Szanowni Państwo,

20 października 2016 r. zostały podpisane „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Zmiany dotyczą m.in.:

- rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez ośrodki pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;

- doprecyzowania definicji związanych z usługami świadczonymi w środowisku lokalnym;

- zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi;

- wprowadzenia minimalnych standardów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;

- doszczegółowienia zasad związanych z przyznawaniem dotacji na utworzenie miejsc pracy oraz uzupełnienia o definicję wskaźników efektywnościowych dotyczących pracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Postanowienia obecnej wersji Wytycznych stosowane są w odniesieniu do projektów przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów projektów  pozakonkursowych, których kryteria wyboru zostały przyjęte po dacie wejścia w życie obecnej wersji Wytycznych.

Z zastrzeżeniem, iż postanowienia rozdziału 3 pkt 26 mają również zastosowanie dla projektów przyjętych do realizacji przed wejściem w życie obecnej wersji Wytycznych, z wyłączeniem działań rozpoczętych w takim projekcie przed wejściem w życie obecnej wersji Wytycznych

Wytyczne obowiązują od 24 października 2016 r.

 

Wytyczne w formacie word

Wytyczne w formacie pdf 

Wytyczne w wersji rejestruj zmiany